Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.
  1. Šī Privātuma politika apraksta, kā interneta tirdzniecības vietnes candleroom.lv īpašnieks SIA Livingstons, vien. reģistrācijas Nr. 40203227285,  juridiskā adrese: Tērbatas iela 50-21, Rīga, LV-1011 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko candleroom.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

  2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

  3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

    

   2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

   1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

   2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

   3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

   4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

    

   3. Klientu personas datu apstrāde.

   1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

    1. Vārds, uzvārds

    2. Dzimšanas datums

    3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

    4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.)

    5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

    6. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

    7. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

     1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

     2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

     3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

     4. apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

     5. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

      1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

      2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

      3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

      4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

      5. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

     6. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi var tikt nodoti SIA DPD Latvija vai SIA Omniva, pasūtījuma piegādes nodrošināšanai. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

     7. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

     8. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

      

      4. Sīkdatnes.

     1. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot candleroom.lv, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

     2. Datu pārzinis izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

      1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

      2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

      3. statistikas datu iegūšanai par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

      4. uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

      5. Datu pārzinis nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes candleroom.lv lietotājs paliks anonīms.

      6. Datu pārziņa mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā piemēram, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

      7. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

       

        5. Datu subjekta tiesības.

       1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

        1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

        2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

        3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

        4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

        5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

        6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

         Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot e-pastu uz info@candleroom.lv.

        

        6. Nobeiguma nosacījumi.

       1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

       2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā candleroom.lv.

       3. Lietojot candleroom.lv Jūs piekrītat šīs privātuma politikas nosacījumiem.